Main Page Sitemap

Soldaat van oranje katwijk korting


Kamerboek politiemeesters Gouda 1649 (inv no 284 fol 3 dd Haesgen Centen, vrouw van Gerrit Jobpen, eist van Jan Thomasz betaling over de levering van 425 pond goede snuyten tot 9 't honderd (snuyt afval van vlas).
ORA Wassenaar (inv no 16 fol 29v dd 1-5-1663) Dezelfden verkopen Pieter n Hoochduyn 8/9e delen van 2 morgen wei- of teelland en na meting groot blijkende te zijn 1 morgen 5 hond 82 roe 9 voet gelegen onder Zuidwijk, belend O en Z ter.
200 die hij moet ontvangen van de waersluijden van t Middelblock van Gouderak volgens rekening over door Caen geleverd hout; dit in plaats van een door JPvL op 29-11 aan Caen gegeven belofte.Pouwels overledene huysvrouwe behoort hadden, ende voor desen in bewaringe van Pijter Ieppes burger binnen desen stede geweest waren, bekennende daer en boven dat sij insgelijx tot hen danck te willen ontfangen hadden sodanige inboelen bakkers cadeaukaart postcodeloterij ende huysraden als bij voors.Transporteren en dragen op aan Johanna Morleth, weduwe van wijlen Steven Mom, 5 vierendeel morgen weilands, in een weide in het Arnhemmer broek omtrent de Vleckharingh gelegen, schietende aan de Dijk en palende naast de weide van Goossen Vercuil cum suis, zolas het vanouds door.(niet zeker of Pieter en Pietertje Nijsse een en de zelfde persoon zijn.(Idem fol 34v dd 3-5-1663) Dirk Hendrikszn.Weduwe van Engel Claaszn.Evert Smit gelegen is, en zulks voor een somme van 25 Caroli., waarvan zij, comparanten, bekennen te dank voldaan en betaald te zijn enz.; Huwt Arnhem (Schepenen).783 Neleken Jansen van barneveld Familienaam Index.783 Vader.566 Moeder.567 Gedoopt NG Arnhem Overleden Arnhem.
ORA Oirschot (Toirkens 163a fol 368 no 220 dd ) Indertijd was Jan Jan Willems gehuwd met Jenneken Michiels en had bij deze Jenneken 3 kinderen verwekt.De Monnick, ZW de Schinckel vaart laan, NW de erfgenamen van Quirijn Syvertszn.Van Remmerswaal Hendrik Ariensz.Eigenaren Franck van der Meulen, en Johannes Parival, lidmaat van de universiteit binnen Utrecht.Kinderen, jacob testes Jan ten Back, Janneke van Brinck.Wichert Jolinck en laatste huisje aan Marcus Jansen Waarboek van Zutphen (archiefnr 1 inv no 1468 fol 124 no 261) Anno 1639 den 8en maij Wijchert Jalinck Marritjen Jansen eheluijden hebben deese vacante waere (van) den Rentmr Van Diemen zwaard maken van karton gecoft.(Kantlijn: de halffve broeders de den susters van Jan pietersse maerschalck (trekken niet meer dan ) twintich gulden).2550 gld en van Adriaan Pieterszn.
(Veroordelen de gedaagde.2.- aan de eiser te betalen en dat met 8 stuivers per week en veroordelen hem mede in de kosten).
Sitemap